Trường Mẫu giáo Phước Lại

THÔNG TƯ quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

/Uploads/4059/files/638428055089599780_638427793347178570_2b8c3f00-ef47-4846-bd3f-10367e70af7e_TT%2020%202023%20BL%C4%90TBXH.pdf
Tác giả: TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI Nguồn: BHXH