Trường Mẫu giáo Phước Lại

V/v tập trung thực hiện công tác chuyển đổi số và lộ trình tắt sóng di động 2G trên địa bàn huyện

/Uploads/4059/files/638429493520538429_633_UBND-VHXH_06-02-2024_CV_trienkhai_C%C4%90S_tatsong2G_2024_signed(1).pdf
Tác giả: TRƯỜNG MG PHƯỚC LẠI Nguồn: UBND HUYỆN CẦN GIUỘC