Trường Mẫu giáo Phước Lại

Chủ trương, lộ trình dừng công nghệ di động 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông

https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tintuc/xahoiso?act=chi-tiet&id=eAJG
Tác giả: TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC LẠI Nguồn: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG